Adatvédelem

A www.flavin.hu ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az adatkezelés 2018. május 25. napját megelőzően az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az érintett hozzájárulásával történik.

2018. május 25. napját követően a 2016/679. számú EK rendelt 6. cikk (a) pontja előírja az adatkezelés új szabályait, melyhez minden félnek alkalmazkodnia kell.

Ön a www.flavin.hu oldal használatával, illetve az e felületen történő közvetlen, vagy e-levél formában  leadott rendelésével hozzájárul a Neve, címe, telefonszáma, és e-levél címe rögzítéséhez.

Adatkezelő: Az Unicornis Trade Kft. gyártó, és a számlák kibocsájtója megbízásából Harmati Kálmán 1144-Budapest, Vezér út 71/A. fsz.3. marketing munkatárs.

E-mail: info@flavin.hu

Weboldal: www.flavin.hu

Adatkezelés célja, terjedelme:

A weboldalhoz tartozó információs és reklámanyagok, ajánlatok küldése az érintett választásának megfelelően e-mail, sms, vagy telefonhívás útján.

A Weboldal felkeresésével Ön személyes adatokat ad át a weboldalat üzemeltető Harmati Kálmán, illetve az Unicornis Trade Kft. részére, akik a személyes adatok kezelői, amely az adatok kezelése során az alább részletezett módon jár el:

A www.flavin.hu oldal megnyitásával Ön elfogadja a jelen Szabályzatban felsorolt Nyilatkozati feltételeket és hozzájárul a weboldal megnyitásához, az azon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatainak kezeléséhez. Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen Nyilatkozatban rögzített feltételekkel, vagy nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor a weboldalt ne nyissa meg, illetve ne vegye igénybe a weboldalon található szolgáltatásokat!

Figyelmet fordítunk az Ön személyes adatainak a védelmére, illetve a weboldal látogatása, továbbá a weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fenntartásaira és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje és a weboldal látogatásában örömét lelje.

Mindazonáltal, a weboldal üzemeltetőjének szintén tekintettel kell lenni saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a weboldal látogatásához, illetve a weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét.

A weboldalt üzemeltető tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a weboldalt miképp használja.

Tartalmi Korlátozás

A weboldal, termékekre és promóciós kampányaira vonatkozó adatokat tartalmaz. A weboldalon bemutatott termékek a feltüntetett promóciós kampányokban való részvétel kizárólag azon országokban lehetséges, melyeket a promóciós kampány leírása kifejezetten meghatároz. Pillanatnyilag a weboldalon található valamennyi árinformáció forintban meghatározott.

Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó EU normák, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. Ezúton tájékoztatjuk az ügyfeleket, valamint látogatókat az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Személyes adatkezelés:

Az Unicornis Kft. illetve a weboldal birtokosa a személyazonosítás céljából kezeli az Ön nevét, és elérhetőségeit a hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátuma az adatok minőségének biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét, így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára (e-mail, sms, postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét is.

Adatkezelés időtartama:

Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel történt utolsó adategyeztetést követő legfeljebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt év elteltét követően az adatkezelést megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük, vagy ha az adatokat egyéb célból is kezeljük, úgy azokat a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célból, ha az Érintett erre vonatkozó felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad ismételt hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés 2018. május 25. napját megelőzően az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az érintett hozzájárulásával történik, 2018. május 25. napját követően pedig a 2016/679. számú EK rendelt 6. cikk (a) pontja alapján.

A weboldal által biztosított egyes funkciók, szolgáltatások, számlázások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg. Ilyenek a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek:

2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. GDPR) határozzák meg): Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől:

  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez - elfeledtetéshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • Tiltakozáshoz való jog.

A weboldal felhasználójaként jogosult tájékoztatást kérni a felhasználóra vonatkozó adatkezelésről. Felhasználó kérésére tájékoztatást adunk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az info@flavin.hu levélcímen kezdeményezheti.

Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában.  Így a törlés kezdeményezése a fenti módon, a benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Adatainak módosítását, javítását vagy törlését kérheti levélben is a 1144-Budapest, vezér út 71/A.fsz.3. alatti postai címen vagy az info@flavin.hu e-mail címen.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • A törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Unicornis Trade Kft., Illetve a marketing munkatárs, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban (e-mail) tájékoztatja. Az Ön jogainak feltételezett megsértése esetén az Unicornis trade kft. mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ebben Harmati Kálmán marketing munkatárs köteles segítséget nyújtani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adat hozzáférés:

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatát a weboldal üzemeltetője, illetve az Unicornis Trade Kft. tárolja, kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Általános Weboldal felhasználás

Amennyiben Ön termékinformáció szerzése céljából látogatja a Weboldalt, úgy

az Unicornis Trade Kft. bizonyos típusú információkat kap és tárol a látogatásával összefüggésben. A kapott adatok nem azonosítják az Ön személyét (kilétét), és nem vezethetők vissza az Ön személyére mindaddig, amíg Ön a látogatás egy bizonyos pontján nem dönt kilétének azonosítása mellett, azaz a vásárlási szándékát nem rögzíti.

Az interneten való böngészéssel összefüggésben a következő információkat gyűjthetjük, tárolhatjuk:

A böngésző és az operációs rendszer típusa, a böngésző nyelve, IP cím, az oldalakhoz való kapcsolódás dátuma, időpontja, a kapcsolódások száma, az Ön számítógépének Java felhasználásokkal vagy sütik használatával kapcsolatos beállításai, alkalmazások és csatlakozók, az Ön által látogatott oldalak és amennyiben Ön a weboldalainkat más weboldalon keresztül érte el, úgy e weboldalak címe.

Az Unicornis Trade Kft. illetve a marketing munkatárs mindezen adatokat kizárólag statisztikák készítésére, a látogatottság (aktivitás) mérésére és az Unicornis Trade Kft. weboldalakkal kapcsolatos elemzésre felhasználói szokásokhoz való igazítására alkalmazza annak érdekében, hogy a weboldalt Ön minél könnyebben, élvezhetőbben és hatékonyabban használhassa, és a vásárlásokhoz tartozó számlákat kiállíthassa.

Összesített statisztikákat harmadik személyek részére kizárólag a törvény által előírt esetekben átadhatunk, de ezen statisztikák személyes adatot nem tartalmaznak és ilyen adatok megszerzésére nem is alkalmasak.

Sütik és Webes Irányjelzők Használata

A "Sütik" a Weboldalak által a látogatók merevlemezére nyilvántartási célokkal, a weboldal és a felhasználó (látogató), interaktusának nyomon követése érdekében továbbított adatok. A sütik használata megszokott kereskedelmi eljárás és a legtöbb fontos weboldal alkalmazza őket. Annak kimutatásával, hogy mikor és miként használják látogatóink a weboldalt, a sütik segítenek annak azonosításában, hogy a weboldal mely területei látogatottak és melyek nem. A weboldal legtöbb fejlesztését és frissítését ezen adatokra, mint például a látogatók összlétszáma és a megtekintett lapok száma, alapozza. Amennyiben Ön előnyösebbnek érzi, beállíthatja a böngészőjét a sütik visszautasítására vagy a sütik küldéséről szóló riasztás küldésére is. Lehetséges mindazonáltal, hogy amennyiben így cselekszik, úgy a weboldal egyes részei nem tudnak helyesen működni.

A „Webes irányjelzők", amelyet „spotlight tag"-nek vagy „pixel tag"-nek is neveznek, célja egyedi sütik felismerése és az Unicornis Trade Kft. segítése annak meghatározásában, hogy látogatói mely reklámokat követve jutnak el a Weboldalra. Ön beállíthatja a böngészőjét a sütik érkezéséről szóló riasztás küldésére, mely lehetőséget ad eldönteni, a sütit fogadja-e. Ha visszautasítja a süti elfogadását, úgy az a webes irányjelzőt is kikapcsolja.

Mind a sütik, mind a webes irányjelzők által gyűjtött és felhasznált információ névtelen és az Ön személyére vissza nem vezethető. A sütik és webes irányjelzők által gyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.

A weboldalon lehetőség nyílik, illetve időnként kérhetjük látogatóit kérdőívek formájában való adatszolgáltatásra és véleményük visszajelzésére. E kérdőívek kitöltése mindig önkéntes alapon történik és a látogatónak mindig joga van a kérdőív kitöltésének visszautasítására. Bármely, a kérdőívek útján gyűjtött adatot az Unicornis Trade Kft. termékeinek és szolgáltatásainak értékelésére használunk.

Egyes esetekben a weboldal látogatóinak történő szolgáltatásnyújtás vagy velük történő kapcsolattartás – e-hírlevelek, promóciók, postai brosúrák és/vagy gyors ajánlatok – céljával személyhez köthető adatot kérünk és gyűjtünk. E személyes adatok, mint például név, levelezési cím, e-mail cím, igények típusa és más lehetséges személyes információkat az adatok jogi természetének megfelelően továbbá az EU adatvédelmi előírásaival harmonizált magyar adatvédelmi jogszabályokkal és adatvédelmi standardokkal összhangban gyűjtjük és tároljuk.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Unicornis Trade Kft.a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. (a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény) valamint az Nbtv (a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény) rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatbiztonság:

A weboldal üzemeltetője (marketing munkatárs), és az Unicornis Trade Kft. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adatok védelme érdekében szükségesek. Az Unicornis Trade Kft. törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a látogatói személyes adatok gyűjtésének, és továbbításának biztonsága érdekében az iparban és kereskedelemben elfogadott adatgyűjtési és titkosítási módszerek alkalmazásával. Az interneten az adatok jogellenes elfogásának bizonyos kockázata azonban mindig fennáll.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban automatizált módon, informatikai eszközökkel történik, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával. Egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehetünk igénybe az Info törvény rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk a kezelt, illetőleg a megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelési tevékenység során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. Ingyenes hírlevelek és alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a weboldal látogatói részére. Kizárólag abban az esetben küldünk e-mailt, ha a látogató a weboldalon vagy nyeremény-promóciókon keresztül beleegyezését adta a küldemények fogadásához.

Ha egy látogató a tájékoztatási szolgáltatásunkat választva felhívja mások figyelmét a weboldalra, a látogatótól azok nevének és e-mail címeinek megadását kérjük, akiknek automatikus, egyszeri, a weboldal látogatására szóló meghívót küldünk. Az így kapott adatokat nem tároljuk és az adatokat kizárólag az egyszeri e-mail küldésének céljára használjuk fel.

Nyeremény, és más promóciók útján gyűjtött Személyes Adatok:

Egyes esetekben nyeremény-promóciót, „giveaway" vagy más típusú promóciókat ajánlhatunk a weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében személyes adatokat kérhetünk Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, „giveaway" vagy más típusú promóciókra megállapított szabályzattal összhangban történik.

Szerzői jogi/Védjegy Oltalom:

A weboldal szerzői joga Harmati Kálmán marketing munkatársat illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon elhelyezett adatokat és tartalmakat kifejezett írásbeli engedély nélkül Ön kizárólag személyes céljaira használhatja. A kereskedelmi célú felhasználás kifejezett írásbeli, eltérő közlési engedély hiányában tilos, és Ön semmilyen célból nem másolhatja le, nem sokszorosíthatja, nem adaptálhatja, nem jelenítheti meg, és nem teheti közzé, sem egészében, sem egyes részeiben, illetve a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt módon.

Az Unicornis Trade Kft. védjegy és arculat nem használható, tölthető le, másolható és terjeszthető az Unicornis Trade Kft. előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Minden jog fenntartva. Fent írt kifejezett eltérő rendelkezés kivételével egyetlen tartalom sem értelmezhető bármely védjegy alapján fennálló engedély vagy jog átengedéseként. Az írásban esetlegesen engedélyezett másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalt üzemeltető érdekeit sértő védjegy vagy arculathasználat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Minden tudomásra jutott jogsértéssel szemben fellépünk, és fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük. A kapcsolódás elhelyezésről a „Kapcsolat" pont alatti címen kérünk bejelentést.

Felelősség és Szavatosság Kizárása:

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a weboldalon elhelyezett adatokat bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthassuk, bár minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon található információk pontosak legyenek, de az internetes hackelések lehetősége miatt a mindenkori pontosság nem garantálható ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk. a weboldalon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A weboldal más, a weboldaltól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat.

A linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget. Egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait ajánlja, azokhoz csatlakozott vagy azokkal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. Ezért más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért felelősséget nem vállalunk.

Kapcsolatfelvétel:

Amennyiben kérdése vagy véleménye lenne az Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Nyilatkozatával összefüggésben vagy többet szeretne tudni Harmati Kálmán marketing munkatárs, vagy az Unicornis Trade Kft. adatfeldolgozóiról, kérjük a weboldalakon „Elérhetőség" címszó alatt elhelyezett címen keresztül vegye fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során kérjük, legyen tekintettel arra, hogy az illetékes munkavállalónk előzetes beleegyezése nélkül, nem fogad bizalmas információt egyetlen látogatótól sem - amennyiben mégis így kap bizalmas információt, úgy az bizalmas információnak a továbbiakban nem tekinthető.

Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Szabályzat Elfogadása

Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldal felhasználásával Ön elfogadja

a jelen nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket. Amennyiben jelen szabályzattal nem értene egyet, kérjük, ne látogassa a Weboldalt. Fenntartjuk a Nyilatkozat bármely részének előzetes értesítés nélkül történő módosítására vonatkozó jogunkat. A Weboldal látogatása során kérjük, ellenőrizze annak bármely esetleges változását.

Definíciók, rövidítések:

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról; Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés definíciója:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas egyéb fizikai jellemzők.

Személyes adat definíciója:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele – Vevőkód, é a hozzá tartozó jelszó – valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az ön kosara üres!
Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk